title

카다로그

A4(120g 아트지 & 스노우지)
중철제본
  500부 1,000부 2,000부
8 page 560,000 560,000 750,000
12 page 850,000 850,000 1,100,000
16 page 1,000,000 1,000,000 1,300,000
20 page 1,300,000 1,300,000 1,700,000
24 page 1,500,000 1,500,000 1,900,000
28 page 1,700,000 1,700,000 2,200,000
32 page 2,000,000 2,000,000 2,500,000
A4(150g 아트지 & 스노우지)
중철제본
  500부 1,000부 2,000부
8 page 600,000 600,000 800,000
12 page 900,000 900,000 1,200,000
16 page 1,100,000 1,100,000 1,400,000
20 page 1,400,000 1,400,000 1,800,000
24 page 1,500,000 1,500,000 2,100,000
28 page 1,800,000 1,800,000 2,400,000
32 page 2,400,000 2,400,000 2,700,000
A4(180g 아트지 & 스노우지)
중철제본
  500부 1,000부 2,000부
8 page 600,000 600,000 850,000
12 page 950,000 950,000 1,250,000
16 page 1,100,000 1,100,000 1,600,000
20 page 1,400,000 1,400,000 2,000,000
24 page 1,550,000 1,550,000 2,250,000
28 page 1,750,000 1,750,000 2,500,000
32 page 2,000,000 2,000,000 2,800,000
A4(200g 아트지 & 스노우지)
중철제본
  500부 1,000부 2,000부
8 page 630,000 630,000 990,000
12 page 950,000 950,000 1,250,000
16 page 1,200,000 1,200,000 1,600,000
20 page 1,400,000 1,400,000 2,150,000
24 page 1,600,000 1,600,000 2,350,000
28 page 1,900,000 1,900,000 2,550,000
32 page 2,200,000 2,200,000 2,900,000
  • 제작기간은 교정후 3~4일 소요.
  • 디자인 의뢰시 면당 20,000원 추가됩니다. (작업량에 따라 추가금이 발생할수 있습니다)